Collect

Club

Niet ingelogd
Uw winkelwagen is leeg

Artikel 1 Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘December actie’ (verder te noemen: "de Actie "), ter promotie van de Decemberzegels, een initiatief van Koninklijke PostNL B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, Nederland.
2. In het kader van de Actie ontvangt iedere deelnemer gedurende de looptijd van de actieperiode (1.4)  

a) Bij aankoop van 2 vellen Decemberzegels: 1 setje krijtmarkers

b) Bij aankoop van 3 of 4 vellen Decemberzegels: 1 setje krijtmakers en 1 setje sjablonen

c) Bij aankoop van 5 vellen Decemberzegels: 2 setjes krijtmarkers en 1 setje sjablonen

d) Bij aankoop van 6 of meer vellen Decemberzegels: 2 setjes krijtmarkers en 2 setjes sjablonen

Hierbij geldt OP = OP.

3. Deelnemers kunnen per aankoop maximaal 2 setjes krijtmarkers en 2 setjes sjablonen ontvangen.

4. De Actie heeft een looptijd van 14 november 2016 tot en met 6 januari 2017 en wordt gehouden in Nederland.

5. Prijzen kunnen niet uitbetaald of ingewisseld worden in contanten.

6. Afbeeldingen van de prijzen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

 

Artikel 2 Deelname

1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder(s) c.q. verzorger(s). Door deelname aan de Actie wordt geacht toestemming te zijn verkregen van de ouder(s) c.q. verzorger(s).

2. Door deelname aan deze Actie wordt men geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en gaat men hiermee akkoord. PostNL behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

 

Artikel 3 Speelwijze

1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie 1.4). Iedere deelnemer ontvangt:

a) Bij aankoop van 2 vellen Decemberzegels: 1 setje krijtmarkers

b) Bij aankoop van 3 of 4 vellen Decemberzegels: 1 setje krijtmakers en 1 setje sjablonen

c) Bij aankoop van 5 vellen Decemberzegels: 2 setjes krijtmarkers en 1 setje sjablonen

d) Bij aankoop van 6 of meer vellen Decemberzegels: 2 setjes krijtmarkers en 2 setjes sjablonen

2. De actiesite is te bereiken via www.postnl.nl/kerst of www.mijnpostshop.nl/kerst.

3. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.

 

Artikel 4 Uitkering prijzen

1. De deelnemer ontvangt de prijzen tegelijk met de bestelling Decemberzegels. In de winkel ontvangt de deelnemer de prijzen direct bij aankoop.

2. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan PostNL.

3. Deelnemers kunnen per aankoop maximaal 2 setjes krijtmarkers en 2 setjes sjablonen ontvangen.

4. Prijzen worden uitgekeerd zolang de voorraad strekt. OP = OP.

 

Artikel 5 Medewerking en gegevens/privacy

1. Door deelname aan deze Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan PostNL om hun naam en eventuele foto’s voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te gebruiken.

2. De gegevens die PostNL verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

3. PostNL zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor uitvoering van deze Actie, waaronder het per post toezenden van de prijzen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. PostNL en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

2. Meer specifiek zijn PostNL en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden in ieder geval niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:

a. enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel maakt, dan wel heeft gemaakt in verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs;

b. dan wel direct en/of indirect veroorzaakt wordt door, of op enige andere wijze verband houdt met de door haar uitgekeerde prijs;

c. dan wel direct en/of indirect voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met storingen in haar netwerk, computerhardware- of software van welke aard dan ook met het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg. dan wel direct en/of indirect voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van de Actie; en

d. onjuist ingevoerde persoonsgegevens.

3. PostNL verleent geen garanties op de door haar uit te keren / uitgekeerde prijzen.

 

Artikel 7 Slotbepalingen

1. PostNL is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal PostNL een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.

3. Voor informatie en eventuele klachten met betrekking tot deze Actie kunt u zich wenden tot het Business Intelligence Centrum (BIC) op nummer 088-8686868.

4. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

 

Aldus opgemaakt te Den Haag, op 1 November 2016