Collect

Club

Niet ingelogd
Uw winkelwagen is leeg

Inhoud

 1. Definities
 2. Overeenkomst
 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden
 4. Registratie, Bestelling en Abonnement
 5. Totstandkoming Overeenkomst
 6. De Vervoersdienst
 7. Retouren
 8. Eigendomsvoorbehoud
 9. Beveiliging en Internet
 10. Aansprakelijkheid
 11. Overmacht
 12. Betalingswijze
 13. Bijzondere rechten PostNL
 14. Bijzondere rechten Klant
 15. Annulering
 16. Gebruik van adresgegevens en privacy
 17. Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter

Artikel 1

Definities

PostNL

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag;

Klant (en)

de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die bij PostNL een Bestelling plaatst dan wel met PostNL een Overeenkomst heeft gesloten of een Abonnement heeft afgesloten;

Bestelling (en)

een door PostNL ten name van de Klant geregistreerde bestelling van één of meer Producten;

Abonnement

een door PostNL ten name van de Klant geregistreerd abonnement op één of meerdere Producten;

Product (en)

een product van PostNL, dat volgens de publieksinformatie van PostNL op basis van deze Algemene Voorwaarden geleverd kan worden;

Zending (en)

één of meer Producten, in de door of in opdracht van PostNL verzorgde, voor verzending geschikte, verpakking;

Vervoersdienst

het vervoer van het Product per post door PostNL;

PostNL Collect Club

de website van PostNL, die te vinden is op www.postnl.nl/CollectClub;

Werkdag

maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd de feestdagen zoals genoemd in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet;

Algemene voorwaarden

deze Algemene Voorwaarden Collect Club.

Artikel 2

Overeenkomst

De overeenkomst waarbij PostNL en de Klant de koop van één of meer Producten en/of het afsluiten van een Abonnement en de Vervoersdienst overeenkomen.

Artikel 3

Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst, nadere overeenkomsten alsmede aanbiedingen en mede- delingen van PostNL die verband houden met het Product, het Abonnement of de Vervoersdienst.

3.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen.

3.3 Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

Artikel 4

Registratie, Bestelling en Abonnement

4.1 De Klant kan Producten bestellen en Abonnementen afsluiten nadat hij in het Klantenbestand van PostNL is geregistreerd. Voor Registratie en Bestelling gelden de door PostNL gestelde en aan de Klant bekend gemaakte procedures.

4.2 Abonnementen hebben een minimale looptijd van een jaar.

4.3 Het Abonnement wordt vervolgens jaarlijks stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Vanaf dat moment heeft de Klant het recht het Abonnement te allen tijde op te zeggen (schriftelijk, telefonisch of per mail) met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

4.4 Het Abonnement is pas definitief opgezegd als de Klant een schriftelijke bevestiging of e-mail-bevestiging van PostNL heeft ontvangen.

Artikel 5

Totstandkoming Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van verzending van de bevestiging van de Bestelling of het Abonnement en de Vervoersdienst door PostNL, dan wel, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, door het uitvoeren van de Bestelling of het Abonnement en de Vervoersdienst.

5.2 PostNL behoudt zich het recht voor om een Bestelling of een Abonnement om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen.

Artikel 6

De Vervoersdienst

Op de Vervoersdienst zijn de Algemene Voorwaarden voor de Universele Postdienst van toepassing. Deze zijn te raadplegen op postnl.nl.

Artikel 7

Retouren

7.1 Voor weigering en retournering van een Zending gelden de hierna door PostNL vastgestelde en aan de Klant bekend gemaakte procedures.

7.2 Weigering en retourzending zijn mogelijk in de volgende gevallen: de inhoud van de Zending is niet in overeenstemming met de Bestelling of de verpakking van de Zending is uiterlijk beschadigd.

7.3 De Klant kan een (deel van de) Bestelling met betrekking tot de aankoop van (een) Product(en) gedurende een termijn van 14 dagen na ontvangst met opgave van redenen ontbinden conform het bepaalde in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.

7.4 Zo snel mogelijk, doch binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de in artikel 7.3. bedoelde melding, zendt de Klant (een deel van) de Bestelling retour. Een retourzending kan worden opgestuurd naar: PostNL Collect Club, Postbus 479, 3990 GG Houten.

7.5 Een Zending, die geopend is geweest, dient voor retourzending zorgvuldig te worden gesloten. Indien de oorspronkelijke verpakking van de Zending niet meer bruikbaar is, zal de Klant de inhoud van de Zending zorgvuldig herverpakken in een verpakking, die tenminste gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke verpakking.Klant wordt verzocht (een) Zending(en) met een waarde van meer dan € 50,- aangetekend te verzenden. Als Producten niet compleet of beschadigd zijn bij ontvangst door PostNL, worden deze alsnog aan de Klant in rekening gebracht.

7.6 Indien de Klant ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het recht op retourzending, heeft PostNL het recht aan de Klant kosten in rekening te brengen. Beschadiging of verlies van Producten tijdens retourzending is voor rekening en risico van de Klant, onverminderd zijn eventuele aanspraken indien PostNL vervoerder van de geretourneerde Zending was.

Artikel 8

Eigendomsvoorbehoud

Een Product blijft, ook na aflevering bij de Klant, zolang eigendom van PostNL, totdat het bedrag dat de Klant in verband met de gedane Bestelling van dat Product of het afgesloten Abonnement aan PostNL is verschuldigd, volledig is voldaan. Beschadiging en verlies van Producten, terwijl er nog een eigendomsvoorbehoud op rust, zijn volledig voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 9

Beveiliging en Internet

Indien een Bestelling wordt geplaatst via de PostNL Collect Club, geldt dat PostNL passende beveiligingsmaatregelen zal nemen om de PostNL Collect Club te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de Klant via de Website ingevoerde gegevens, maar PostNL kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 10

Aansprakelijkheid

10.1 PostNL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die de Klant lijdt door tekortkomingen van PostNL in de uitvoering van de Overeenkomst of het Abonnement. Voor de goede orde wordt de Klant erop gewezen dat voor de eventuele aansprakelijkheid van PostNL voor schade die de Klant lijdt door tekort- komingen van PostNL in de uitvoering van de Vervoersdienst het terzake bepaalde in de Algemene Voorwaarden voor opgedragen Postvervoer geldt.

10.2 PostNL kan zich niet beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid voor zover de schade is ontstaan uit haar eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met de opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

Artikel 11

Overmacht

PostNL is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekort- koming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien PostNL niet in staat is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp PostNL gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van een tekortkoming van leveranciers van telecommunicatiediensten.

Artikel 12

Betalingswijze

12.1 De Klant zal alle bedragen die hij in verband met Bestellingen of Abonnementen aan PostNL verschuldigd is op één van de door PostNL toegelaten (of overeen- gekomen) betalingswijzen voldoen, binnen de daartoe door Post gestelde (of nader overeengekomen) termijn.

12.2 Bij betaling per creditcard zal de aflevering pas plaats- vinden na clearing van het orderbedrag. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

12.3 Bij bedragen boven de € 500,- zal de klant per brief worden gevraagd het bestelbedrag eerst over te maken. Na ontvangst zal PostNL overgaan tot levering.

Artikel 13

Bijzondere rechten PostNL

13.1 Door enkele overschrijding van een overeengekomen (betalings-)termijn is de Klant in verzuim.

13.2 Indien de Klant na ingebrekestelling (met inachtneming van een redelijke termijn) in verzuim blijft, heeft PostNL, onverminderd haar overige wettelijke en contractuele rechten, gedurende onbepaalde tijd het recht om geen nieuwe bestellingen of aanvragen voor Abonnementen meer te accepteren, en om de uitvoering van alsdan reeds gedane Bestellingen of afgesloten Abonnementen op te schorten of te annuleren.

13.3 Indien de Klant verplichtingen in verband met Bestellingen, Abonnementen of de Vervoersdienst niet of onvoldoende nakomt, heeft PostNL, onverminderd haar overige rechten, het recht alle materiële schade (in welke vorm dan ook) die daarvan het gevolg is, aan de Klant in rekening te brengen.

13.4 PostNL heeft het recht de Algemene Voorwaarden en de tarieven met betrekking tot de Producten, de Abonnementen en de Vervoersdienst te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden en tarieven zullen niet van toepassing zijn op Bestellingen of Abonnementen, die vóór de invoering van de wijziging zijn gedaan c.q. zijn afgesloten.

13.5 Indien de Klant gedurende een lange periode, sinds zijn registratie dan wel sinds de laatste Bestelling, geen Bestelling heeft gedaan of Abonnement heeft gesloten, kan PostNL hem uit haar klantenregistratie verwijderen.

Artikel 14

Bijzondere rechten Klant

14.1 Voor vragen en reclames met betrekking tot Bestellingen, Abonnementen of facturen kan de Klant zich wenden tot het in de aanhef vermelde telefoonnummer.

14.2 Reclamaties dienen uiterlijk 30 dagen na de datum van Bestelling, na levering van het Product of na de factuurdatum te worden gedaan, schriftelijk of per e-mail.

14.3 Indien PostNL na ingebrekestelling (met inachtneming van een redelijke termijn) verplichtingen in verband met Bestellingen of een Abonnement niet of onvoldoende nakomt, heeft de Klant, onverminderd haar overige rechten, het recht alsdan reeds gedane maar door PostNL nog niet volledig uitgevoerde Bestellingen of Abonnementen te annuleren. Annulering laat de verplichtingen van de Klant met betrekking tot reeds uitgevoerde en door de Klant geaccepteerde Bestellingen of Abonnementen onverlet.

14.4 Ten aanzien van Zendingen, die PostNL als postzending aan de Klant heeft verstuurd, zal PostNL, wanneer de Klant door beschadiging, verlies of vertraging van die Zending schade heeft geleden, de Klant in staat stellen de rechten jegens haar uit te oefenen, die op grond van de Postwet en de Algemene Voorwaarden voor opgedragen Postvervoer toekomen aan de afzender van die Zending.

Artikel 15

Annulering

De Klant heeft het recht om de Overeenkomst betreffende de Bestelling van (een) Product(en) binnen 14 dagen na ontvangst daarvan conform artikel 5.1 te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke of elektronische mededeling aan PostNL.

Artikel 16

Gebruik van adresgegevens en privacy

PostNL hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar Klanten en heeft een privacy- verklaring voor Collect Club opgesteld. Door het doen van een Bestelling of het afsluiten van een Abonnement gaat de Klant akkoord met deze privacyverklaring.

Artikel 17

Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter

17.1 In geval van een geschil zijn de door PostNL vastgelegde gegevens, behoudens tegenbewijs, bepalend.

17.2 Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

17.3 Eventuele geschillen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen door de meest belanghebbende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor producten van Koninklijke PostNL B.V., die bij Collect Club besteld en geleverd kunnen worden. Informatie over deze producten kan verkregen worden bij: Collect Club, telefoon: 088 86 89 900