Collect

Club

Niet ingelogd
Uw winkelwagen is leeg

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Toegang tot en gebruik van de PostNL internetsite postnl.nl (hierna "site") en de gerelateerde internetapplicaties van PostNL (hierna "applicaties") zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site.

Zie ook: Algemene voorwaarden voor het gebruik van data en de Privacyverklaring .

Informatie over Koninklijke PostNL BV en haar dochterondernemingen of met haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk "PostNL") en de producten en diensten van PostNL op deze site worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

 

  1. Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met PostNL of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.
  2. PostNL noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.
  3. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door PostNL gecorrigeerd zullen worden naar PostNL's goeddunken. Ook wordt de informatie op deze Site regelmatig bijgewerkt. PostNL behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit PostNL alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.
  4. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van PostNL herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van PostNL. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van PostNL. © 2002 Koninklijke PostNL BV. Alle rechten voorbehouden.
  5. De op deze site genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan de Algemene Voorwaarden voor het Vervoer van Postzendingen en/of andere van toepassing zijnde voorwaarden. Het op grond van de Postwet verplichte postvervoer wordt uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden voor opgedragen Postvervoer (AVP, laatste versie). Voor de overige producten en diensten van PostNL gelden de Algemene Voorwaarden voor vervoer van Partijen Buszendingen (AVPB), de Algemene Voorwaarden voor Ontvangersservices (AVO) en Algemene Voorwaarden Haalservice & Brengservice (laatste versie). Zie Algemene Voorwaarden PostNL op deze site.
  6. Alhoewel PostNL al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.
  7. Voor bepaalde diensten en producten die aangeboden worden op de site geldt dat deze goed en probleemloos benaderbaar zijn in combinatie met een windows computer en Internet Explorer 5.5 en hoger. Het benaderen van deze producten en diensten met computers met andere systemen wordt door PostNL niet specifiek ondersteund of getest.